1. Regulamin sklepu internetowego Hurt.Erbel.pl

2. Regulamin konta w sklepie Hurt.Erbel.pl

3. Polityka prywatności

 

 

1. Regulamin sklepu internetowego Hurt.Erbel.pl

§. 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – funkcja Sklepu uregulowana odrębnym regulaminem.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy ERBEL COSMETICS prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://hurt.erbel.pl.

Sprzedawca - Katarzyna Kuc, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ERBEL COSMETICS Katarzyna KUC, NIP: 966 006 37 73, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok.

Mbank

10 1140 2004 0000 3502 7618 0375

 

§ 2 Dane kontaktowe

Adres pocztowy: ERBEL COSMETICS Katarzyna Kuc, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok

Adres e-mail: erbel@erbel.pl 

Telefon: 857434333

 

§ 3 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu potrzebne są:

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies.

Do złożenia zamówienia w Sklepie potrzebne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 4 Zakupy w Sklepie

Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto.

Całkowita cena zamówienia w Sklepie zawiera: cenę za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Kupujący wybiera jeden z dostępnych w Sklepie sposobów dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie oraz podaje dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

Wszelkie treści dostępne w Witrynie są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty.

Wszystkie zamówienia muszą zostać zaakceptowane przez Sprzedającego.

Złożenie zamówienia następuje w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje w momencie zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę i przesłania do Kupującego wiadomości e-mail o tytule "Przygotowanie w toku", które zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Kupującego.

Kupującym może być jedynie zarejestrowany użytkownik, któremu przypisano odpowiednią grupę cenową.

 

§ 5 Płatności

Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności za złożone zamówienie:

zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

za pobraniem – przy odbiorze zamówienia

płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku wyboru odbioru osobistego).

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu faktury.

W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W wyjątkowej sytuacji czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Kupujący zostanie o tym poinformowany po złożeniu zamówienia.

Jeśli Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

Podane koszty wysyłki dotyczą transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty wysyłki poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, ustalane są indywidualnie, zależne od wagi i kraju docelowego.

Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposoby dostawy/odbioru Towarów zakupionych w Sklepie (w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący):

- za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD

- odbiór osobisty w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia 9-17 (po wcześniejszym potwierdzeniu dnia i godziny odbioru)

- zamówienia kuriera własnego przy przedpłacie na konto bankowe

- darmowa dostawa na terenie miasta Białystok

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i odebrał towar.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na numer konta Klienta.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 9 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.

 

§ 10 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ERBEL COSMETICS Katarzyna Kuc, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok

Adres e-mail: erbel@erbel.pl 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .......................................

- Data odbioru .......................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .......................................

- Adres Konsumenta(ów) .......................................

Podpis Konsumenta (tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej) ....................................... 

Data ............................................

 

 

 

2. Regulamin konta w sklepie Hurt.Erbel.pl

§ 1 Definicje

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy ERBEL COSMETICS prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://hurt.erbel.pl.

Sprzedawca - Katarzyna Kuc, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ERBEL COSMETICS KATARZYNA KUC, NIP: 966 006 37 73, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok.

 

§ 2 Dane kontaktowe

Adres pocztowy: ERBEL COSMETICS Katarzyna Kuc, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok

Adres e-mail: erbel@erbel.pl 

Telefon: 857434333

 

§ 3 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne są:

- aktywne konto e-mail,

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies.

 

§ 4 Konto

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: erbel@erbel.pl, czego skutkiem będzie usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail erbel@erbel.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 6 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 7 Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

- konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

- poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

- zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy erbel@erbel.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

Polityka prywatności sklepu internetowego Hurt.Erbel.pl (https://hurt.erbel.pl)

Informacje o zasadach przetwarzania zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Administrator Danych Osobowych ("Administrator")

Katarzyna Kuc, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ERBEL COSMETICS KATARZYNA KUC, NIP: 966 006 37 73, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok.

 

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Cel przetwarzania:

- Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

- Realizacja Twoich zamówień

- Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

- Przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania:

- Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

- brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

- brak możliwości korzystania z usług Sklepu

- brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 

Możliwość cofnięcia zgody:

- w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

- ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,

- żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Pliki cookies (ciasteczka)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies

- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

- zapamiętywania informacji o Twojej sesji

- statystycznym

- marketingowym

- udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

- podmiot realizujący dostawę towarów

- hurtownia

- dostawca płatności

- biuro księgowe

- hostingodawca

- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

- podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

- podmiot zapewniający usługi marketingowe

- podmiot zapewniający usługi statystyczne

- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

Kontakt z Administratorem

erbel@erbel.pl